Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:13

13E kɨ mbata majal je lə njé kəl kə nə n-əi njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, kɨ njé kɨjə nḛ məsɨ je lie kɨ ɓuki məsɨ dɨje kɨ dana kɔ me ɓe tɨ!