Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:15

15Lokɨ tḛḛi lo tɨ ə, dɨje ɨləi kɔl dɔde tɨ əi nə: «A̰yḭ-naa sa̰y, əi dɨje kɨ toi njḛ!» Lokɨ ɨsɨ a̰yḭ-naa, ɨləi mbɨr mbɨr, gɨn ɓe je kɨ rangɨ əli əi nə: «Əi dɨje kɨ kadɨ ɨsi danje tɨ ne al!»