Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:20

20NGar kɨ Ɓaɓe mbəte kɨ e kɨsɨ kɨ dɔ taa ləje, e kɨ j-əl j-ə nə: «J-ɨsɨ gɨn bage tɨ dan ndəgɨ dɨje tɨ», ka yə osɨ me ɓe tɨ lə nje ba̰ kɨn.