Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:21

21Səi dɨje kɨ Edom, səi kɨ ɨsi Usɨ, ɨrai rɔnəl, ɨndami-naa, kɔpɨ nḛ ka̰y a re dɔsi tɨ tɔ kadɨ a̰yḭ-naa adɨ ra səsi, a ai kɨ gɨnsi kare.