Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:22

22Ḭ ɓe-bo Sɨyo̰, gɨn majal ləi gangɨ, Ɓaɓe a adɨ aw ɓəə al ngata, ə ḭ ngon mandɨ Edom, Ɓaɓe a ɨndəi ɔji dɔ majal je tɨ ləi, a kujə majal je ləi kɨ taga adɨ dɨje oi.