Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:5

5NJé kuso nḛ kɨ ndole ndole təti nda go rəbɨ je tɨ, njé tɔ ɓa je kɨ ɔy kɨbɨ kɔɔ dɨje kɨ bo ndui lo dɔ yɨbi tɨ tə kɔsongɨ be.