Search form

No̰ Kuwə Ndoo 4:9

9NJé kɨ oyi koy nḛ katɨ, e sotɨ ɨtə njé koy koy ɓo kɨ tɔ kode, tutɨ-de ndə̰y ndə̰y adɨ oyii, tadɔ nḛ kuso goto.