Search form

No̰ Kuwə Ndoo 5:14

14NGatɔgɨ je ɨyə̰ ta kaw lo gangɨ ta tɨ, basa je ɨyə̰i ta kosɨ pa.