Search form

Lukɨ 1

Kɨlə ngɨrə ta

1Təwopɨl, dɨje ngay adi rɔde, ndangi nḛ je kɨ rai nḛ danje tɨ ne kɨn kɨ goe goe+ . 2NDangi təkɨ, njé kɨ ooi nḛ je kɨn kɨ kəmde əli-je. Oi kɨ kəmde lo kɨlə ngɨre tɨ nu, ə təli njé kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ lə Luwə. 3Be ə, mi ka, m-sangɨ gɨn nḛ je pətɨ kɨ rai nḛ kɨn, lo kɨlə ngɨre tɨ nu kɔre kɔre kadɨ m-o. Nɨngə go sange tɨ kɨ m-sangɨ, m-o majɨ ngay kadɨ, m-ndangɨ me makɨtɨbɨ tɨ kɨ goe goe madi ḭ kɨ bo Təwopɨl. 4Lo kɨn tɨ, a gər kadɨ nḛ ndo je kɨ ɨngə-de e nḛ ndo kɨ rɔjetɨ.

Ta kojɨ Ja̰ Batɨsɨ

5Dɔ kagɨ lo tɨ kɨ Erodɨ e-n ngar kɨ Jude tɨ, dɨngəm kare ɨsɨ no̰ tɔe nə Jakari. Jakari e kɨ kare me ɓutɨ tɨ lə nje kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare kɨ ɓari-e Abɨya. Tɔ nee nə Elijabətɨ kɨ e ngon dəne kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Aro̰. 6Jakari əi kɨ Elijabətɨ joo pu əi dɨje kɨ dana ta kəm Luwə tɨ. Təli rɔde majɨ ngay go ndu kun je tɨ kɨ go rəbɨ je tɨ lə Ɓaɓe pətɨ. 7Nə ɨngəi ngon al, tadɔ Elijabətɨ e kujɨ. Nɨngə e dɔ kagɨ lo kɨ, əi joo pu, ɓugəi ngata. 8NDɔ kare Jakari ɨsɨ ra kɨlə kɨjə məsɨ kadɨ-kare ta kəm Luwə tɨ, tadɔ e ndɔ ra kɨlə lə ɓutɨ lie. 9Nɨngə, kɨ go rae tɨ lə njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je, kɨr osɨ dɔ Jakari tɨ kadɨ ur me kəy tɨ lə Luwə. Ur kəy kadɨ ɓukɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ mbḭ poro adɨ Luwə+ . 10Lokɨ Jakari a ɓukɨ ndujɨ kagɨ kɨ ətɨ mbḭ poro kɨn, kosɨ dɨje ngay ai taga nḛ a əli ta kɨ Luwə. 11Loe tɨ no̰o̰, malayka lə Ɓaɓe tḛḛ hɔy kɨ rɔ Jakari tɨ, a kɨ dɔ ji ko̰ lo ɓukɨ ndujɨ kagɨ tɨ be. 12Lokɨ Jakari oo malayka ka kɨn nɨngə, ndɨle tḛḛ a̰y nay sar, ɓəl tɔl-e. 13Nə Malayka əl-e ə nə: «Ɨɓəl al Jakari, tadɔ Luwə oo dɔ ndu ta kɨ əl sie. Nei Elijabətɨ a ojɨ ngon adi, a ɨndə tɔe nə Ja̰. 14A e nḛ rɔnəl ləi kɨ bo ngay, taa dɨje ngay a rai rɔnəl dɔ koje tɨ tɔ. 15Tadɔ a e dəw kɨ bo ta kəm Ɓaɓe tɨ. A a̰y kasɨ ndu al nɨm, a a̰y ndəgɨ kasɨ je kɨ əm ɔde al nɨm tɔ. Lokɨ to me kone tɨ ɓəy, NDɨl Luwə a rose. 16A təl kɨ ngan Isɨrayəl je ngay re səde rɔ Ɓaɓe Luwə tɨ ləde. 17A njɨyə ta kəm Ɓaɓe tɨ kɨ NDɨl nɨm, kɨ tɔgɨ lə nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, Eli nɨm tɔ. A njɨyə kɨ NDɨl nɨm kɨ tɔgɨ nɨm mba kadɨ ulə nojɨ ngan je kɨ bawde je naa tɨ. Taa kadɨ njé dɔ nga̰ je təli njé kaw kɨ kal lə dɨje kɨ dana, mba kadɨ dɨje ɨndəi dɔ rɔde dana mbata lə Ɓaɓe.» 18Jakari dəjɨ malayka ə nə: «Kɨ go rəbɨ kɨ ban ə m-a m-gər-n kadɨ e ta kɨ rɔjetɨ ə? Tadɔ mi kɨ dɔm m-ɓɨgə, taa nem ka ɓale al dɔ lo tɔ ngata.» 19Malayka təl əl-e ə nə: «Mi Gabɨrɨyəl, kɨ nje ra kɨlə ta kəm Luwə tɨ. Luwə ulə-m kadɨ m-əli ta, m-ɨlə Poy Ta kɨ Majɨ kɨn mbi tɨ.

20O majɨ, a ɨsɨ be wa par, a asɨ kəl ta madɨ al, bɨtɨ kadɨ ndɔ kɨ nḛ je kɨ m-əli tae kɨn rai nḛ ɓəy taa. A e be, tadɔ adɨ mei dɔ ta je tɨ kɨ m-əli kɨn al. Nḛ je kɨn a rai nḛ dɔ kagɨ loe tɨ kɨ Luwə ɔjɨ.»

21Me lo kɨn tɨ, kosɨ je toi ta ngəm ta Jakari tɨ, ta ndɔjɨ-de, tadɔ Jakari un dɔ kagɨ lo ngay me kəy tɨ lə Luwə. 22Lokɨ ɨndə lo tḛḛ kɨ taga kɨ rɔ kosɨ je tɨ nɨngə, asɨ kadɨ əl-de ta al. Lokɨ əl-de ta al, gəri kadɨ oo nḛ me ndɨl tɨ me kəy tɨ lə Luwə. Jakari əl-de ta kɨ jine par, lo kadɨ əl ta kɨ tane goto.

23Lokɨ tɔl ta kɨlə nɨngə, təl aw me kəy tɨ ləne. 24Ɓa ngay al go tɨ, nee Elijabətɨ ḭ səm. Elijabətɨ ɓɔyɔ rɔne kəy, adɨ dəw oo-e al, asɨ nay mi, ə əl ə nə: 25«Oi majɨ kɨ Ɓaɓe ra səm kɨn. Ɓaɓe ɨndə kəmne gom tɨ, ɔr rɔsɔl dɔm tɨ dan dɨje tɨ.»

Ta kojɨ Jəju Kɨrɨsɨ

26Me nay tɨ kɨ ko̰ mehḛ, Luwə ulə malayka Gabɨrɨyəl me ɓe-bo tɨ kɨ tɔe nə Najarətɨ, dɔnangɨ tɨ kɨ Galile. 27Ule rɔ ngon mandɨ tɨ madɨ kɨ gər ngaw al ɓəy, kɨ dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jɨsəpɨ, kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ uwə dɔe. Tɔ ngon mandɨ ka kɨn nə Mari. 28Malayka ur kəy go Mari tɨ əl-e ə nə: «M-uwə jii Mari, ḭ kɨ ɨngə me-majɨ lə Luwə, Ɓaɓe e naa tɨ səi. 29Ta kɨn ətɨ Mari ɓəl, adɨ dəjɨ rɔne ta ə nə se gɨn kuwə ji kɨn e ri wa?» 30Malayka əl-e ə nə: «Ɨɓəl al Mari, tadɔ ɨngə majɨ ta kəm Luwə tɨ. 31A ḭ səm, a ojɨ ngon kɨ dɨngəm, a ɨndə tɔe nə Jəju. 32A e kɨ bo, a ɓari-e NGon lə nje ke dɔ nḛ je tɨ pətɨ. Nɨngə, Ɓaɓe Luwə a ade kɨmbər ngar lə kae Dabɨdɨ. 33A o̰ ɓe dɔ gɨn kojɨ tɨ lə Jakobɨ bɨtɨ kɨ no̰ tɨ, ko̰ɓe lie a ɨndə ngangɨne al.» 34Nə Mari əl malayka ə nə: «Go rəbɨ kɨ ban ə nḛ je kɨn a rai nḛ ə? Tadɔ m-gər ngaw al ɓəy.» 35Ə Malayka əl-e ə nə: «NDɨl Luwə a re dɔi tɨ, Luwə kɨ e dɔ nḛ je tɨ pətɨ a ɓukɨ tɔgɨne dɔi tɨ. E mbata kɨn ə, ngon kɨ a oje ḭ rɔ Luwə tɨ, a ɓari-e NGon Luwə. 36O noji Elijabətɨ kɨ ɓɨgə wa kɨn ka ḭ səm tɔ. E kɨ dɨje ɓari-e kujɨ ka ə yə ḭ səm ra nay mehḛ kɨn. 37Ḭ səm tadɔ nḛ kɨ dum Luwə goto.» 38Mari ə nə: «Mi ɓəə lə Ɓaɓe, majɨ kadɨ Luwə ra səm kɨ təkɨ tḛḛ-n tai tɨ.» Loe tɨ kɨn, malayka ɨyə̰ Mari ə ɔtɨ aw.

Mari aw mba dɔ Elijabətɨ tɨ

39Me ndɔ je tɨ kɨ go tɨ, Mari ḭ taa, aw law law kɨ dɔnangɨ kɨ mbal je əi tɨ, me ɓe tɨ kɨ Juda. 40Aw ur me kəy tɨ lə Jakari, uwə ji Elijabətɨ. 41Lokɨ Elijabətɨ oo ndu Mari nɨngə, NGon kɨ mee tɨ ɔdɨ rɔne ndur kutɨ kutɨ. Nɨngə NDɨl Luwə rose tɔ. 42Lo kɨn tɨ, Elijabətɨ un ndune kɨ taa, əl Mari ə nə: «Luwə adɨ majɨ uri dan dəne je tɨ pətɨ. Nɨngə NGon kɨ to mei tɨ ka majɨ ur-e tɔ. 43Ra ban ə mi kɨn par, Luwə ɓukɨ-m tɨ kədɨ be bɨtɨ, adɨ ko̰ Ɓam re me kəy tɨ ləm ə? 44Lokɨ m-o ndui kɨ uwə-n jim, ngon kɨ mem tɨ ɔdɨ rɔne ndur kɨ rɔnəl. 45Ḭ nje majɨ-kur, tadɔ adɨ mei kadɨ nḛ je kɨ Ɓaɓe əli tae a tɔli tade.»

Pa lə Mari

46Be ə Mari ə nə:

«NGa̰ mem osɨ pa ulə tɔjɨ dɔ Ɓaɓe tɨ.

47NDɨlm ra rɔnəl dɔ Luwə tɨ kɨ nje kajɨ-m.

48Tadɔ Luwə təl kəmne oo-n ɓəə ləne kɨ dəne kɨ asɨ nḛ madɨ al.

E be ə, kaw kɨ kəte no̰o̰, dɨje pətɨ a ɓari mi nje majɨ-kur kɨ dɔ lo je kɨ dangɨ dangɨ.

49MBata Luwə kɨ nje tɔgɨ pətɨ, ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl mbata tɨ ləm.

Majɨ kadɨ tɔe e kɨ kay njay.

50Nɨngə, kadɨ me-majɨ lie to kɨ dɔ ɓal je dɔ ɓal je dɔ dɨje tɨ kɨ njé ɓəl NDɨle.

51Luwə ɔjɨ tɔgɨne pətɨ kɨ taga,

NJe kɨ nga̰mede rosɨ kɨ kɔjɨ rɔ, Luwə tɨndə-de sane-de.

52Sur njé tɔgɨ je tɨlə-de dɔ kɨmbər ngar je tɨ ləde,

Nɨngə njé dɔ sɔl, un dɔde kɨ taa tɔ.

53Adɨ nḛ kɨngə rosɨ ji njé ndoo je,

Ə tuwə njé nḛ je jide kare adɨ awi.

54Ɔsɨ sɨl ngan Isɨrayəl je kɨ əi ɓəə kɨlə je lie,

Adɨ mee ole dɔ me-majɨ tɨ kɨ mbata dɨje lie.

55Me ole dɔ tɨ təkɨ un-n mɨndɨne adɨ kaje je kəte nu.

Un adɨ Abɨrakam kɨ gɨn kojɨ lie ba pətɨ kɨ no̰ tɨ.» 56Mari ɨsɨ kɨ Elijabətɨ asɨ nay mɨtə, nɨngə təl aw ɓe.

Kojɨ Ja̰ Batɨsɨ

57Dɔ kagɨ lo kojɨ ngon lə Elijabətɨ asɨ, ə ojɨ ngon kɨ dɨngəm. 58NJé gədɨ kəy je lie kɨ noje je oi poy majɨ kɨ Luwə ra sie adɨ rai sie rɔnəl. 59Lokɨ ndɔ kɨ ko̰ jijoo go kojɨ ngon tɨ asɨ nɨngə, rəi kadɨ ɨjəi mɔte+ . Dɨje ndɨgi kadɨ n-ɓari-e kɨ tɔ bawe kɨ Jakari. 60Nə ko̰e əl-de ə nə: «Jagɨ, a ɓari-e nə Ja̰.» 61Ə dɨje əli Elijabətɨ əi nə: «Dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ ləi kɨ tɔe to be goto.» 62Lo kɨn tɨ, dəji bawe ta kɨ jide əi nə se ge kadɨ n-ɓari ngon ka kɨn nə na̰ wa? 63Jakari dəjɨ adɨ rəi kɨ ba ndangɨ nḛ adi-e, nɨngə ndangɨ nḛ tɨ: «Tɔe e Ja̰.» Lo kɨn tɨ, ta ndɔjɨ dɨje pətɨ. 64Loe tɨ no̰o̰, ta Jakari tḛḛ, ndone tutɨ adɨ əl ta ulə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ. 65Nḛ kɨn ra ɓəl dɨje pətɨ kɨ me ɓe je tɨ kɨ dɔ lo tɨ kɨ no̰o̰, taa go nangɨ mbal je tɨ kɨ Juda pətɨ, dɨje əli tae kɨ lo lo. 66Dɨje pətɨ kɨ oi poy ta kɨn ngəmi mede tɨ, ə əli əi nə: «NGon kɨn a təl ri ə?» Təkɨ rɔjetɨ, ji Ɓaɓe e dɔe tɨ.

Pa lə Jakari

67NDɨl rosɨ Jakari kɨ baw ngon, adɨ əl ta kɨ ta Luwə tɨ ə nə:

68Tɔjɨ kɨ dɔ Ɓaɓe tɨ, kɨ Luwə lə Isɨrayəl,

MBata re oo dɨje ləne, taa-de ɨlə-de taa.

69E ə tḛḛ kɨ NJe kajɨ kɨ NJe tɔgɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ adɨ-je.

70Tḛḛ sie təkɨ ɨlə-n mbḛe kɨ ta kɨ ta njé kəl ta kɨ tae tɨ ayi njay, dɔ kagɨ lo tɨ kɨ mari nu.

71NJe kajɨ kɨ a taa-je ji njé ba̰ je tɨ ləje kɨ njé koo kəmje je al pətɨ.

72E be ə, Luwə tɔjɨ-n me-majɨ ləne kɨ rɔ kaje je tɨ,

Nɨm taa, me ole dɔ kɨlə mɨndɨ tɨ kɨ ay njay nɨm tɔ.

73Kɨlə mɨndɨ kɨ go mɨnde tɨ kɨ un adɨ kaje Abɨrakam.

74Kun mɨndɨ kɨ a ra kadɨ jɨ ra kɨlə ɓəə lie kɨ kanjɨ ɓəl, lokɨ a taa je ji njé ba̰ je tɨ ləje.

75Kadɨ jɨ njɨyə ta kəme tɨ, me kay njay tɨ nɨm, me ka dana tɨ nɨm, dɔ kagɨ lo pətɨ kɨ je-n kɨ dɔje taa.

76Ḭ ngonm, a ɓari-ni nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kɨ e dɔ nḛ je tɨ pətɨ,

MBata a njɨyə no̰ Ɓaɓe tɨ kadɨ ɨra rəbɨ lie.

77Lo kɨn tɨ, dɨje lie a gəri kajɨ kɨ ajɨ-de kɨ go rəbɨ kɨyə̰ go majal je tɨ ləde kɔ.

78Luwə e nje me-majɨ.

Kɨ ta kul me-majɨ kɨ koo kəm-to-ndoo lie ə, kunjɨ kɨ dɔra̰ tɨ unjɨ-n dɔje tɨ tə kadɨ be.

79Kunjɨ kɨn unjɨ dɔ dɨje tɨ kɨ ɨsi me tɨl tɨ nɨm, me ndɨl koy tɨ nɨm,

MBa kadɨ ndɔr-je ta rəbɨ, aw səje dɔ rəbɨ kɨsɨ maje tɨ.

80NGon ka kɨn tɔgɨ, təl dəw kɨ mbujɨ me ndɨl tɨ. Ra ɓe dɨlə mbo tɨ, bɨtɨ ndɔ kɨ tḛḛ-n taga ta kəm Isɨrayəl je tɨ.