Search form

Lukɨ 1:27

27Ule rɔ ngon mandɨ tɨ madɨ kɨ gər ngaw al ɓəy, kɨ dɨngəm kare kɨ tɔe nə Jɨsəpɨ, kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Dabɨdɨ uwə dɔe. Tɔ ngon mandɨ ka kɨn nə Mari.