Search form

Lukɨ 1:48

48Tadɔ Luwə təl kəmne oo-n ɓəə ləne kɨ dəne kɨ asɨ nḛ madɨ al.

E be ə, kaw kɨ kəte no̰o̰, dɨje pətɨ a ɓari mi nje majɨ-kur kɨ dɔ lo je kɨ dangɨ dangɨ.