Search form

Lukɨ 1:49

49MBata Luwə kɨ nje tɔgɨ pətɨ, ra nḛ je kɨ ətɨ ɓəl ɓəl mbata tɨ ləm.

Majɨ kadɨ tɔe e kɨ kay njay.