Search form

Lukɨ 10:17

Təl njé ndo je kɨ kutɨ sɨri gɨde joo

17NJé ndo je kɨ kutɨ sɨri gɨde joo kɨ Jəju ulə-de, təli lo kɨlə tɨ kɨ rɔnəl, nɨngə əli Jəju əi nə: «Ɓaɓe, ndɨl je kɨ majal ka, lo kɨ jɨ ɓa tɔi ɓa, uləi dɔde gɨn tɔgɨje tɨ.»