Search form

Lukɨ 10:32

32Go tɨ, dəw kɨ gɨn kojɨ tɨ lə Ləbi kare ḭ no̰o̰ re tɔ, nə lokɨ oo dɨngəm ka kɨn ɓa, gangɨ sa̰y aw lo ləne.