Search form

Lukɨ 10:7

7Ɨsi me kəy tɨ kɨ uwə səsi kɨ rɔne tɨ kɨn no̰, nḛ kuso kɨ adi səsi ə usoi səde, man kɨ adi səsi ə a̰yḭ-naa səde. Tadɔ sɔbɨ kadɨ nje ra kɨlə ɨngə nḛ kugə go ji ləne, ji dɨje tɨ kɨ ra kɨlə dande tɨ. Ɨɓii kəy joo al.