Search form

Lukɨ 11:48

48Lo kɨn tɨ, ɨsɨ tɔji təkɨ ɨndɨgi kɨ kasi je dɔ kɨlə rade tɨ kɨ rai, mbata əi je əi njé tɔl njé kəl ta kɨ ta Luwə tɨ, nɨngə səi je səi njé kɨndə ɓadɨde tɔ.