Search form

Lukɨ 11:51

51Məsɨ kɨ ɨlə ngɨre dɔ Abəl tɨ nu bɨtɨ tḛḛ-n dɔ Jakari tɨ, kɨ ndɔ kɨ tɔli-e dadan lo tɨ kɨ ḭ dɨngɨri kadɨ-kare tɨ re kəy tɨ lə Luwə . Kɨ rɔjetɨ, adɨ m-əl səsi təkɨ dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone a ugəi kɨrə nḛ je kɨ ra nḛ kɨn.