Search form

Lukɨ 12:1

Kəl ta ay njay təkɨ Jəju e NGon dəw

(Mt 10.26-33)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, dɨbɨ dɨje kɨ ba̰y ba̰y ə kawi-naa dɔ Jəju tɨ, adɨ mbɨsəi-naa kɨ yo je, kɨ ne je. Lo kɨn tɨ, Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Nḛ kɨ dɔ kəte, majɨ kadɨ ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ ɔjɨ-n dɔ əm lə Parɨsɨ je, adɨ e kədɨ kəm-naa ləde.