Search form

Lukɨ 12:28

28Ə kɨn ə Luwə ulə kɨbɨ rɔ ngan kagɨ je tɨ kɨ wale, kɨ j-o-de ɓone, ə lo ti par ə a o̰i por kɨn be nɨngə, ra ban ə səi dɨje taa a ulə kɨbɨ rɔsi tɨ al ə? Səi to̰ je me kadɨ-me tɨ.