Search form

Lukɨ 12:49

Jəju re kɨ gangɨ-naa

49Jəju əl ə nə: «M-re kɨ por dɔnangɨ tɨ; nɨngə kɨn, m-ndɨgɨ kadɨ por ka kɨn o̰ ngata!