Search form

Lukɨ 12:58

58Kɨn ə ɨsɨ awi lo gangɨ ta tɨ kɨ nje ta ləi ɓa, lokɨ səi dɔ rəbɨ tɨ ɓəy ə, ɨsangɨ rəbɨ kadɨ ndusi osɨ go naa tɨ sie, nə tə aw səi uləi ji nje gangɨ ta tɨ, adɨ nje gangɨ ta uni uləi ji asɨgar je tɨ, adɨ asɨgar je uləi-ni dangay tɨ.