Search form

Lukɨ 13:1

Majɨ kɨyə̰ pa njɨyə kɨ majal kɔ

1Dɔ kagɨ loe tɨ no̰o̰ ə, dɨje madɨ rəi əli Jəju ta lə dɨje kɨ Galile tɨ kɨ ndɔ kɨ Pɨlatɨ kɨ nje ko̰ɓe adɨ tɔli-de dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɨsɨ ɨjəi məsɨ kadɨ-kare adi Luwə ə məsɨde pole-naa kɨ məsɨ da je ləde kɨn.