Search form

Lukɨ 13:17

17Dɔ kagɨ loe tɨ kɨ Jəju ɨsɨ əl ta kɨn nɨngə, rɔ nje ba̰ je lie sɔl-de ngay. Nə rɔ kosɨ dɨje nəl-de ngay mbata nḛ je kɨ ətɨ ɓəl kɨ Jəju ɨsɨ ra.