Search form

Lukɨ 13:18

Kujɨ ta kɨ dɔ ka̰ kagɨ tɨ kɨ ɓari-e mutadɨ

(Mt 13.31-33; Mk 4.30-32)

18Go tɨ nɨngə Jəju ə nə: «M-a m-ɔjɨ səsi nḛ kɨ tɨtɨ-naa kɨ ko̰ɓe lə Luwə, m-a m-un nḛ kare kadɨ m-ɔjɨ-n səsi.