Search form

Lukɨ 13:31

Jəju əl ta kɨ dɔ Jorijaləm tɨ

31Dɔ kagɨ loe tɨ wa kɨn, Parɨsɨ je madɨ rəi rɔ Jəju tɨ əli-e əi nə: «Ɔtɨ lo kɨn tɨ kɔ, aw lo kɨ rangɨ tɨ, tadɔ ngar Erodɨ ge kadɨ n-tɔli.»