Search form

Lukɨ 13:32

32Ə Jəju əl-de ə nə: «Awi əli nja̰ dəw kɨ nje kədɨ dɨje kam təkɨ ɓone kɨ lo ti, m-a m-tuwə ndɨl je kɨ majal nɨm, m-a madɨ dɨje rɔ nga nɨm tɔ, ɓa ndɔ kɨ ko̰ mɨtə ə m-a tɔl ta kɨlə ləm.