Search form

Lukɨ 13:35

35Nɨngə kɨ ne kɨn, Luwə a mbatɨ kəy kaw-naa ləsi jisi tɨ. Ə adɨ m-əl səsi madɨ oi təkɨ a oi mi al bɨtɨ kadɨ dɔ kagɨ lo madɨ a re kɨ a əli əi nə: “NJangɨ dɔ e dɔ dəw tɨ kɨ re me tɔ Ɓaɓe tɨ.”»