Search form

Lukɨ 14:1

Jəju nga dəw ndɔ ta kə̰ə̰ tɨ

1NDɔ kare, Jəju aw me kəy tɨ lə nje kɔr no̰ Parɨsɨ je kare mba kuso nḛ, ndɔ taa kə̰ə̰ tɨ. Dɨje kɨ ɨsi no̰o̰, ɨsɨ ɨndəi manjɨ Jəju ba ooi-e.