Search form

Lukɨ 14:15

Ɓar dɨje kɨ bo lo nḛ kuso tɨ

(Mt 22.1-10)

15Lokɨ oi ta kɨn nɨngə, dəw kare mbo̰ dɨje tɨ kɨ ɨsi lo nḛ kuso tɨ əl Jəju ə nə: «Rɔnəl e lə dəw kɨ a uso nḛ me ɓeko̰ tɨ lə Luwə!»