Search form

Lukɨ 15

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ nḛ kɨ kare kɨ nay

(Mt 18.12-14)

1NJé taa la-mbə je, kɨ njé ra majal je pətɨ, rəi kɨ rɔ Jəju tɨ mba kadɨ n-ooi ta kɨ ɨsɨ əl. 2Parɨsɨ je, kɨ njé ndo ndu kun je, ɨndəi ngɔne kɨ Jəju ə əli əi nə: «Oi! Dəw ka uwə njé ra majal je rɔne tɨ nɨm, uso səde nḛ nɨm!» 3Ə Jəju əl-de kujɨ ta madɨ kare ə nə: 4Na dansi tɨ ə re aw kɨ batɨ je ɓu, ə e kɨ kare nay nɨngə, a ɨyə̰ ndəge je kɨ dɔ jikare gɨde jikare dɔ wale tɨ, ə aw sangɨ e kɨ nay kɨn, ratata kadɨ ɨnge ɓəy taa al ə? 5Lokɨ ɨnge nɨngə, kɨ rɔnəl, un-e ɨle bagɨne tɨ təl sie. 6Lokɨ təl aw ɓe nɨngə, ɓa madɨne je kɨ njé gədɨ kəy ɓe je ləne, əl-de ə nə: «Ɨrəi ɨrai rɔnəl səm tadɔ m-ɨngə ngon batɨ ləm kɨ nay ka!» 7Be tɔ ə adɨ m-əl səsi, rɔnəl a e ngay me dɔra̰ tɨ mbata lə nje ra majal kare kɨ ɨyə̰ go rəbɨ njɨyəne kɨ majal kɔ, ɨtə njé je kɨ dana kɨ dɔ jikare gɨde jikare kɨ ta kɨ dɔ mbəl pa njɨyə tɨ, e ta ləde al kɨn al. 8Jəju ɨlə kujɨ ta kɨ rangɨ dɔ tɨ ɓəy ə nə: Dəne madɨ kare aw kɨ nḛ mbi kɨ gate e ngay asɨ dɔgɨ, ə e kɨ kare nay. Lokɨ e kɨ kare nay, dəne ɨndə por lambɨ tɨ je, ɨtə me kəy je, sangɨ-n nḛ mbi ləne ka kɨn, bɨtɨ ɨngə ɓəy taa, taa kə̰ə̰. 9Lokɨ ɨngə ngata nɨngə, ɓa madɨne je, kɨ njé gədɨ kəy ɓe je ləne, əl-de ə nə: «Ɨrai səm rɔnəl, tadɔ m-ɨngə nḛ mbi ləm kɨ nay ka kɨn!» 10Be tɔ ə, adɨ m-əl səsi, rɔnəl e ngay mbo̰ malayka je tɨ lə Luwə, mbata nje ra majal kare kɨ ɨyə̰ rəbɨ pa njɨyəne kɨ majal kɔ.

Kujɨ ta kɨ ɔjɨ dɔ ngon kɨ nje kaw kaya

11Jəju təl əl ɓəy ə nə: «Dɨngəm kare aw kɨ ngan je joo. 12E kɨ du əl bawne ə nə: “Bai, adɨ-m nḛ nduwə ləm.” Be ə bawe ləbɨ nḛ kɨngə ləne ngane je kɨ joo. 13NDɔ ngay al go tɨ nɨngə, e kɨ du gatɨ kɨ nḛ je pətɨ kɨ ɨngə, ə aw mba me ɓe tɨ kɨ sa̰y. Me ɓe tɨ ka kɨn ə tujɨ kɨ la ləne kɔ me kaya tɨ kɨ ra. 14Lokɨ tujɨ kɨ la ləne ka kɨn pətɨ tɨgə nɨngə, ɓo kɨ bo osɨ me ɓe tɨ ka kɨn. Nɨngə ɨlə ngɨrə kadɨ nḛ je pətɨ to rɔe nga. 15Aw ra kɨlə ɓe lə dəw madɨ kare me ɓe tɨ kɨn no̰. Dɨngəm ka kɨn ade kulə ngəm kɔsongɨ je wale. 16Ɓo kuso nḛ kuso lə kɔsongɨ je to me tɨ, nə dəw kɨ ade goto. 17Be ə ɨlə ngɨrə kadɨ mər ta, nɨngə əl rɔne ə nə: “NJe ra kɨlə je əi ban ɓe lə bai, kɨ usoi nḛ dum-de dum-de, ə mi ta m-ɨsɨ m-oy yo ɓo be ə! 18M-a m-ḭ taa ə m-aw rɔ bai tɨ m-a m-əl-e m-ə nə: M-ra majal m-ɔsɨ-n ta Luwə, taa m-ɔsii ta tɔ. 19M-asɨ ta kadɨ ɨɓar-m ngoni al. Ɨra-m təkɨ kare mbo̰ njé ra kɨlə je tɨ ləi be.” 20Be ə, ḭ taa osɨ rəbə mba təl kaw rɔ bawne tɨ. Lokɨ nay sa̰y kɨ kəy ɓəy nɨngə, bawe oo-e. Lokɨ oo-e, aw kɨ me-ko̰ kɨ ngay mbata lie, adɨ a̰y ngɔdɨ tɨlə tae, uwe rututu, ore njarara rɔne tɨ. 21NGon əl bawne ə nə: “Bai m-ra majal m-ɔsɨ-n ta Luwə nɨm m-ɔsi ḭ wa ta nɨm tɔ, m-asɨ ta kadɨ ɨɓar-m ngoni al.” 22Nə bawe əl njé ra kɨlə je ə nə: “Ɨrəi kɨ kɨbɨ kɨ majɨ tɔy ndəge je kalangɨ ɨləi rɔ ngonm tɨ. Ɨləi nɨngə ngon jie tɨ ə ɨləi sa njae tɨ tɔ. 23Ɨrəi kɨ ngon mangɨ kɨ bo mbul mbul ka kɨn, ɨtɔli-e adɨ j-usoi jɨ rai rɔnəl. 24Tadɔ ngonm kɨn oy ə təl ɨsɨ kɨ dɔne taa. Nay ə e kɨ kɨnge!” Nɨngə ɨləi ngɨrə kadɨ rai rɔnəl. 25Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, ngoko̰e kɨ ngatɔgɨ e wale. Lokɨ ɨsɨ təl wale ə e ngɔsi kɨ kəy nɨngə oo ndu nḛ kɨndə je kɨ ndam je. 26Ɓar nje ra kɨlə kare, ə dəje nə se ri ə ɨsɨ ra nḛ wa. 27NJe ra kɨlə ka kɨn əl-e ə nə: “NGoko̰i ə re ə bawi adɨ tɔli ngon mangɨ kɨ bo mbul mbul tadɔ təl kɨ lapɨya.” 28NGon kɨ ngatɔgɨ ra wongɨ adɨ mbatɨ kaw kəy. Bawe tḛḛ taga mba kadɨ sɔl me ade ur kəy. 29Nə əl bawne ə nə: “O ɓal ngay ə m-ɨsɨ m-ra kɨlə madi, ndɔ kare kɨ m-mbatɨ təl rɔm go ta tɨ ləi goto. Nə ndɔ kare kɨ adɨ-m ngon bɨyə̰ be adɨ-m m-ra-n rɔnəl kɨ madɨm je goto. 30Nə lokɨ ngoni kɨ tujɨ nḛ kɨngə ləi dɔ kaya dəne je tɨ kɨn re nɨngə, ɨtɔl ngon mangɨ kɨ bo mbul mbul ade.” 31Nɨngə bawe əl-e ə nə: “Ḭ, ngonm, ḭ səm ne na tɨ kɨ ndɔ je pətɨ, adɨ nḛ je pətɨ kɨ e ya̰m e ya̰i. 32Nə e go tɨ kadɨ jɨ ra nḛ kuso jɨ ra-n rɔnəl, tadɔ ngoko̰i kam oy ə təl ɨsɨ kɨ dɔne ta, nay ə e kɨ kɨnge!”»