Search form

Lukɨ 16:31

31Ə Abɨrakam təl əl-e ə nə: “Re oi ta lə Mojɨ al nɨm, ta lə njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ al nɨm ə, kɨn ə dəw ḭ-n dan njé koy je tɨ aw rɔde tɨ ka, a oi tə ta kɨ rɔjetɨ al wa kɨn.”»