Search form

Lukɨ 17

Ta dɔ kosɨ me majal tɨ

(Mt 18.6-7; Mk 9.42)

1Jəju əl njé ndo je ləne ə nə: «Lo kadɨ nḛ je kɨ njé ra kadɨ dɨje a osi me majal tɨ rəi al goto. Nə kəm-to-ndoo e dɔ dəw tɨ kɨ majal re kɨ ta kule. 2A e sotɨ ngay ɓəy mbata tɨ lie kadɨ dɔi mbal kɨ bo ngay mɨnde tɨ, ə ɨləi-e me ba tɨ, ɨtə kadɨ ra adɨ kɨ kare be par dan ngan je tɨ kɨ du ngay kɨn, osɨ, adɨ Luwə gangɨ ta dɔe tɨ.» 3Ɨndəi kəm-kədɨ dɔ rɔsi tɨ! Re ngoko̰i ramajal ə, majɨ kadɨ ɨndange dɔ tɨ, re tu kalne ə, ɨyə̰ go majal lie kɔ ade. 4Re ra majal səi nja sɨri me ndɔ tɨ kɨ kare ka, re re rɔi tɨ nja sɨri dəji kɨyə̰ go kɔ ə, ɨyə̰ go kɔ ade.

Tɔgɨ kadɨ-me

5NJé kaw kɨlə je əli Ɓaɓe əi nə: «Ɨlə kadɨ-me dɔ made tɨ ləje adɨ-je.» 6Ə Ɓaɓe əl-de ə nə: «Təkɨ rɔjetɨ, re awi kɨ kadɨ-me kɨ e ndɨkɨri ba tə ka̰ kagɨ kɨ ɓari-e mutadɨ kɨn be mɨndɨ ka, asi kadɨ əli kagɨ mbay-kote kam əi nə: “Ɔr kɨ ngɨrəi ba ə aw ɨmə rɔi me ba tɨ”, ə a təl rɔne go ta tɨ ləsi.»

Kɨlə lə ɓəə kɨlə

7Re dəw madɨ dansi tɨ aw kɨ nje ra kɨlə madɨ kɨ e nje ndɔr ə se e nje kul da je, ə nje kɨlə kɨn təl wale re ə, a əl-e ə nə: «Ɨre kalangɨ ɨsɨ nangɨ uso a?» Jagɨ a əl-e ba al. 8Ta kɨ a əl-e ɓa, a əl-e ə nə: «Ɨra rɔi majɨ, ɨra go nḛ kuso ləm, ɨre-n adɨ-m. Nɨngə lokɨ m-ɨsɨ m-uso nḛ je, m-a̰y je kɨn nɨngə, tə go tɨ ḭ uso ya̰i je, a̰y je tɔ.» 9NGa nɨngə, nḛ kare, dəw kɨn a ra oyo nje kɨlə ləne mbata təl kɨ təl rɔne go ndu je tɨ lie kɨn, al. 10Be ə, ta kɨ dɔsi tɨ ka e be tɔ. Lokɨ ɨrai nḛ je pətɨ kɨ Luwə un ndune kadɨ ɨrai nɨngə, majɨ kadɨ əli əi nə: «Je njé ra kɨlə je kɨ nda je goto, jɨ ra kɨlə kɨ sɔbɨ kadɨ jɨ ra par.»

Jəju nga njé banjɨ je dɔgɨ

11Lokɨ Jəju ɨsɨ aw Jorijaləm tɨ, ɨndə man mbo̰ dɔnangɨ Samari tɨ kɨ dɔnangɨ kɨ Galile tɨ. 12Lokɨ ɨsɨ ur me ngon ɓe tɨ nɨngə, njé banjɨ je dɔgɨ rəi langi tae, ɓa ai nangɨ sa̰y jɔ, 13uni ndude kɨ taa əli-e əi nə: «Jəju, nje ndo dɨje, oo kəm-to-ndoo ləje!» 14Lokɨ oo-de nɨngə əl-de ə nə: «Awi ɔji rɔsi njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je+ .» Nɨngə dɔ rəbɨ kawde tɨ ɓəy par ə, ɨngəi rɔ nga. 15Kɨ kare dande tɨ, lokɨ oo kadɨ ɨngə rɔ nga nɨngə, təl dɔ njane tɨ, kɨ kulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, kɨ ndune kɨ bo. 16Re osɨ kɨ ta kəmne nangɨ no̰ Jəju tɨ, rae oyo. E dɨngəm kɨ Samari tɨ. 17Ə Jəju əl ə nə: «NJé banjɨ je kɨ dɔgɨ pətɨ ɨngəi rɔ nga, ə nje kɨ jikare awi ra ə?» 18MBo̰de tɨ pətɨ, dəw kare kɨ təl re ulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ goto. Dəw ɓa, e dəw kɨ Samari tɨ kɨn kɨ karne ba par. 19Nɨngə Jəju əl dəw kɨ Samari tɨ ka kɨn ə nə: «Ḭ taa aw, tadɔ kadɨ-me ləi aji.»

Ko̰ɓe lə Luwə

(Mt 24.23-28,37-41)

20NDɔ kare Parɨsɨ je dəji Jəju ta kɨ ɔjɨ dɔ dɔ kagɨ lo re ko̰ɓe lə Luwə. Ə Jəju əl-de ə nə: «Ko̰ɓe lə Luwə a re tə nḛ kɨ dɨje a ooi-e kɨ kəmde nja̰ nja̰ al. 21A e kɨ kəl kə nə: “E yo ɓo”, “E ne ɓo”, al. Təkɨ rɔjetɨ, ko̰ɓe lə Luwə e dansi tɨ ne nga.» 22Go tɨ nɨngə əl njé ndo je ə nə: «NDɔ madɨ a re no̰ kɨ a ndɨngəi ngay kadɨ oi ndɔ kare me ndɔ je tɨ ləm mi NGon Dəw, nə lo kadɨ a oi goto. 23Nɨngə a əli səsi əi nə: “Kɨrɨsɨ e yo”, “Kɨrɨsɨ e ne”, nə awi al, a̰yḭ-naa ngɔdɨ awi loe tɨ al. 24Nɨngə, təkɨ ndi təl ə lo ay njay njay, ḭ dam dɔnangɨ tɨ kɨ kare tḛḛ-n dame tɨ kɨ nungɨ ka kɨn ə, ndɔ rem mi NGon dəw ka a to be tɔ. 25Nə kəte no̰ tɨ, sɔbɨ kadɨ mi NGon Dəw m-ɨngə ko̰ ngay, kadɨ dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨn mbati mi ɓəy taa. 26Nɨngə, ko nḛ kɨ ra nḛ dɔ kagɨ lo tɨ lə Nuwe kɨn ə, nḛe a ra nḛ ndɔ kɨ mi NGon dəw m-a m-re-n tɨ tɔ. 27Dɨje usoi je, a̰yḭ-naa je, taai-naa kɨ yo je kɨ ne je, bɨtɨ ndɔ tɨ kɨ Nuwe ur-n me bato tɨ. Go tɨ nɨngə man ko̰ kɨ bo re tujɨ dɨje pətɨ+ . 28A to tə nḛ kɨ ra nḛ dɔ kagɨ lo tɨ lə Lotɨ be tɔ: Dɨje usoi je, a̰yḭ-naa je, ndogi nḛ je nɨm, gati kɨ nḛ je nɨm, məi kagɨ je nɨm, rai kəy je nɨm tɔ. 29Nə ndɔ kɨ Lotɨ tḛḛ-n me ɓe-bo tɨ kɨ Sodom, Luwə adɨ ndi por kɨ nḛ je kɨ nje taa por ḭ dɔra̰ tɨ o̰ dɨje tɔl-de pətɨ+ . 30NDɔ kɨ mi NGon dəw m-a m-tḛḛ hɔy ka, nḛ je a rai nḛ be tɔ. 31Me ndɔe tɨ kɨn, dəw kɨ ɨsɨ dɔ kəy tɨ, a ur nangɨ kadɨ ɔy nḛ je ləne kɨ me kəy tɨ tḛḛ-n taga al. Be tɔ ə, dəw kɨ a e me ndɔr tɨ ka, a təl re ɓe al tɔ. 32Adɨ mesi ole dɔ nḛ tɨ kɨ tḛḛ dɔ ne Lotɨ tɨ, kɨ ɨlə rətɨ ə ɨngə yo kɨn+ . 33Dəw kɨ sangɨ kadɨ n-ngəm rɔne kɨ no̰ tɨ, a tḭ ta rɔne. Nə dəw kɨ tḭ ta rɔne mbata ləm ə, a ngəm rɔne kɨ no̰ tɨ. 34Adɨ m-əl səsi, me kondɔe tɨ kɨn, dɨje joo a toi dɔ tɨrə tɨ nɨngə, a uni kɨ kare, a ɨyə̰i kɨ nungɨ. 35Dəne je joo, a uri nḛ naa tɨ, a uni kɨ kare ə, a ɨyə̰i kɨ nungɨ. 36[Dɨngəm je joo, a rai kɨlə me ndɔr tɨ kɨ kare ə, a uni kɨ kare ə a ɨyə̰i kɨ nungɨ.]» 37Nɨngə, njé ndo je dəji Jəju əi nə: «Ɓaɓe, lo kɨ ra tɨ ə, nḛ je kɨn a rai nḛ ə?» Ə əl-de ə nə: «Lokɨ nɨn a to tɨ, e ə mal je a kawi-naa tɨ.»