Search form

Lukɨ 17:17

17Ə Jəju əl ə nə: «NJé banjɨ je kɨ dɔgɨ pətɨ ɨngəi rɔ nga, ə nje kɨ jikare awi ra ə?»