Search form

Lukɨ 17:22

22Go tɨ nɨngə əl njé ndo je ə nə: «NDɔ madɨ a re no̰ kɨ a ndɨngəi ngay kadɨ oi ndɔ kare me ndɔ je tɨ ləm mi NGon Dəw, nə lo kadɨ a oi goto.