Search form

Lukɨ 17:31

31Me ndɔe tɨ kɨn, dəw kɨ ɨsɨ dɔ kəy tɨ, a ur nangɨ kadɨ ɔy nḛ je ləne kɨ me kəy tɨ tḛḛ-n taga al. Be tɔ ə, dəw kɨ a e me ndɔr tɨ ka, a təl re ɓe al tɔ.