Search form

Lukɨ 17:33

33Dəw kɨ sangɨ kadɨ n-ngəm rɔne kɨ no̰ tɨ, a tḭ ta rɔne. Nə dəw kɨ tḭ ta rɔne mbata ləm ə, a ngəm rɔne kɨ no̰ tɨ.