Search form

Lukɨ 17:7

Kɨlə lə ɓəə kɨlə

7Re dəw madɨ dansi tɨ aw kɨ nje ra kɨlə madɨ kɨ e nje ndɔr ə se e nje kul da je, ə nje kɨlə kɨn təl wale re ə, a əl-e ə nə: «Ɨre kalangɨ ɨsɨ nangɨ uso a?» Jagɨ a əl-e ba al.