Search form

Lukɨ 18:14

14Ɓa Jəju ɨlə tɨ ə nə: «Adɨ m-əl səsi, e nje taa la-mbə ə təl aw ɓe ləne kɨ ta kɨ kɔr dɔ tɨ no̰o̰ Luwə tɨ, ɓɨ e Parɨsɨ al. Tadɔ dəw kɨ un dɔne taa ə, a uləi dɔe nangɨ, nɨngə dəw kɨ ulə dɔne nangɨ, a uni dɔe taa tɔ.»