Search form

Lukɨ 18:15

Jəju ɨndə jine dɔ ngan je tɨ kɨ du

(Mt 19.13-15; Mk 10.13-16)

15NGan je kɨ kasɨ wa kɨn ka, dɨje rəi səde rɔ Jəju tɨ mba kadɨ njangɨ dɔde. Nə lokɨ njé ndo je oi nḛ kɨn ɓa, kɔli səde.