Search form

Lukɨ 18:2

2ə nə: «NJe gangɨ ta kare ɨsɨ ɓe-bo tɨ madɨ no̰o̰. E dəw kɨ ɓəl Luwə al nɨm, taa ɨlə kojɨ dɔ dəw tɨ al nɨm tɔ.