Search form

Lukɨ 18:31

Jəju əl ta kɨ dɔ koyne tɨ kɨ kḭne lo koy tɨ

(Mt 20.17-19; Mk 10.32-34)

31Jəju ɓar njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo kɨ rɔne tɨ, nɨngə əl-de ə nə: «Oi, j-ɨsɨ j-awi kɨ Jorijaləm tɨ, nḛ je pətɨ kɨ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ ndangi ɔjɨ dɔm mi NGon dəw, a tɔli tade.