Search form

Lukɨ 18:4

4NJe gangɨ ta ka kɨn mbatɨ dɔ kagɨ lo ngay. Nə təl əl ta rɔne ə nə: “Re m-ɓəl Luwə al nɨm, taa m-ɨlə kojɨ dɔ dəw madɨ tɨ kare al ka,