Search form

Lukɨ 18:43

43Par ə, loe tɨ no̰o̰, kəme oo lo, adɨ un go Jəju kɨ kulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tane tɨ. Lokɨ kosɨ dɨje oi nḛ kɨn nɨngə, ɨləi ngɨrə kɔsɨ-gon Luwə.