Search form

Lukɨ 19

Jəju əi kɨ Jase

1Lokɨ Jəju ur me ɓe tɨ kɨ Jəriko ə ɨsɨ ɨndə man nɨngə, 2dɨngəm kɨ nje nḛ kɨngə kare kɨ tɔe nə Jase, kɨ e boy dɔ njé taa-la-mbə je tɨ ɨsɨ no̰o̰. 3Dɨngəm kɨn sangɨ kadɨ n-oo se Jəju e na dana wa, nə lo kadɨ oo Jəju goto, mbata kosɨ dɨje, tadɔ e dəw kɨ gɔjɨ. 4Be ə, a̰y ngɔdɨ kəte, aw al dɔ kagɨ mbay-kote tɨ, kadɨ n-oo Jəju kɨ a man kɨ rəbɨ kɨ loe tɨ kɨn. 5Lokɨ Jəju re tḛḛ loe tɨ ka kɨn nɨngə, un kəmne kɨ taa, əl Jase ə nə: «Jase, ur nangɨ ne law, tadɔ sɔbɨ kadɨ m-ɨsɨ me kəy tɨ ləi ɓone.» 6Lo kɨn tɨ, Jase ur nangɨ law, uwə Jəju rɔne tɨ kɨ rɔnəl.

7Dɨje pətɨ kɨ oi nḛ kɨn, ɓai ta dɔ Jəju tɨ əli əi nə: «Aw ɨsɨ ɓe lə nje ra majal.» 8Nə Jase a taa, əl Ɓaɓe ə nə: «Ɓaɓe, m-a m-adɨ nusɨ nḛ kɨngə ləm njé ndoo je. A kɨn ə re m-taa nḛ lə dəw kɨ al dɔ majɨ ə, m-a m-təl m-ɨge kɨre gogɨ nja sɔ.» 9Lo kɨn tɨ, Jəju əl-e ə nə: «Ɓone səi kɨ nje kɨ me kəy tɨ ləi ɨngəi kajɨ, tadɔ ḭ ka ḭ ngon ka Abɨrakam tɔ. 10Tadɔ kɨ rɔjetɨ, NGon dəw re mba kadɨ sangɨ dɨje kɨ tade tḭ, ajɨ-de.»

Dəw kɨ aw kadɨ ɨndəi jɔgɨ ngar dɔe tɨ

(Mt 25.14-30)

11Jəju e ɓasi kɨ Jorijaləm adɨ dɨje oi kadɨ ko̰ɓe lə Luwə a ɔdɨ rɔne loe tɨ no̰o̰. Lokɨ dɨje uri mbide ɨsɨ oi ta kɨ Jəju ɨsɨ əl-de ba ɓəy nɨngə, Jəju un kujɨ ta kare tane tɨ kadɨ 12əl-de ə nə: «Dɨngəm kare kɨ oji-e me-majɨ tɨ ɨsɨ aw ɓe madɨ tɨ kɨ sa̰y kadɨ ɨndəi jɔgɨ ngar dɔe tɨ ɓəy taa tə təl. 13Be ə, kəte ɓəy taa kadɨ aw, ɓar njé kɨlə je ləne dɔgɨ, adɨ dəw kɨ ra dande tɨ mbal ɔr kare, nɨngə əl-de ə nə: “Ɨtaai, ɨrai gatɨ bɨtɨ kadɨ m-təl m-re m-ɨngə səsi.” 14Nə dɨje kɨ me ɓe tɨ lie ḭḭ gɨne tɨ, ə uləi dɨje goe tɨ əli əi nə: “Jɨ ndɨgɨ al kadɨ dəw kɨn re ɨsɨ ngar dɔje tɨ.” 15Be ka, ɨndəi jagɨ ngar dɔe tɨ. Be ə, lokɨ təl re ɓe nɨngə, ɓar njé kɨlə je lie kɨ adɨ-de la ka kɨn kadɨ n-oo se e ri ə rai wa. 16Dəw kɨ dɔ kəte re, nɨngə əl ə nə: “Ɓam, mbal ɔr kɨ kare kɨ adɨ-m ka, yə m-ɨngə dɔgɨ dɔ tɨ kɨn.” 17Ə ngar əl-e ə nə: “Majɨ ngay, ḭ nje kɨlə kɨ majɨ. Nɨngə təkɨ a-n dana me kɨndə kəm go nḛ tɨ kɨ ndə̰y be, m-ɨndə-i nje ko̰ɓe dɔ ɓe-bo je tɨ dɔgɨ.” 18Dəw kɨ ko̰ joo re, nɨngə əl ə nə: “Ɓam, mbal ɔr kɨ kare kɨ adɨ-m ka, yə m-ɨngə mi dɔ tɨ kɨn.” 19Ə ngar əl-e ko ta wa ka kɨn tɔ ə nə: “Ḭ, ɨsɨ tə nje ko̰ɓe dɔ ɓe-bo je tɨ mi.” 20E kɨ rangɨ re nɨngə əl ə nə: “Ɓam, mbal ɔr kɨ kare kɨ adɨ-m ka yə to kɨn, m-aw m-ɓɔyɔ-e ta kɨbɨ tɨ m-ade to. 21Tadɔ m-ɓəli. Ḭ, ḭ dəw kɨ nga̰ ngay, nḛ kɨ ɨndə al ka un nɨm, nḛ kɨ ɨdɨbɨ al ka ɨtətɨ nɨm.” 22Lo kɨn tɨ ngar əl-e ə nə: “Ḭ nje kɨlə kɨ majal. Nɨngə m-a m-gangɨ ta dɔi tɨ kɨ ta kɨ tḛḛ tai tɨ ḭ wa. Ḭ ɨgər majɨ kadɨ mi dəw kɨ nga̰ ngay, nḛ kɨ m-ɨndə al ka m-un nɨm, nḛ kɨ m-dɨbɨ al ka m-tətɨ nɨm. 23NGa ra ban be ə re a ɨndə la ləm lo ngəm la tɨ al ə? Re ɨndə lo ngəm la tɨ ə, m-təl kɨn re m-a m-taa kɨ mane dɔ tɨ.” 24Go tɨ ngar əl dɨje kɨ ai loe tɨ no̰o̰ ə nə: “Ɨtaai mbal ɔr kɨ kare kɨ jie tɨ kɨn adi e kɨ aw kɨ mbal ɔr dɔgɨ kɨn.” 25Ə dɨje əli ngar əi nə: “E kam aw kɨ mbal ɔr dɔgɨ ngata.” 26Nə ngar əl-de ə nə: “M-əl səsi təkɨ, dəw kɨ aw kɨ nḛ jine tɨ, a adi-e dɔ tɨ, nə dəw kɨ nḛ lie goto, e kɨ ndɨkɨri wa kɨ aw-n kɨn ka a taai jie tɨ wa ɓəy. 27Nɨngə njé ba̰ je ləm, kɨ mbati kadɨ mi ngar dɔ tɨ, ɨrəi səde, ɨtɔli-de ta kəm tɨ ne.”»

Jəju ur Jorijaləm tɨ kɨ kɔsɨ-gon

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-10; Ja̰ 12.12-16)

28Go ta je tɨ kɨn, Jəju gangɨ kəte no̰ kosɨ je tɨ, un rəbɨ kɨ kaw kɨ Jorijaləm. 29Lokɨ Jəju re tḛḛ ɓasi kɨ ɓe kɨ Bətɨpaje əi kɨ ɓe kɨ Bətani, kɨ kaw kɨ kadɨ mbal je tɨ kɨ ɓari-de mbal kagɨ bɨni je kɨn ɓa, ɨlə njé ndo je ləne joo 30ə nə: «Awi me ngon ɓe tɨ kɨ a no̰si tɨ kam. Lokɨ a uri kɨ me ɓe tɨ, a ɨngəi ngon koro kɨ dɔɔi-e adɨ a. E ngon koro kɨ dəw al gɨde tɨ nja kare al ɓəy. Ɨtuti-e, ɨrəi sie adi mi. 31A re dəw madɨ dəjɨ səsi ə nə: “MBa ri ə ɨsɨ ɨtuti ngon koro kɨn” ə, əli-e əi nə: “E Ɓaɓe ə ge-e.”»

32NJe kɨ Jəju ulə-de ka kɨn awi nɨngə yə, ɨngəi ne je təkɨ wa kɨ Jəju əl-n-de. 33Be ə, tuti ngon koro ka kɨn nɨngə, ɓa njé koro je dəji-de əi nə: «MBa ri ə ɨtuti ngon koro kɨn ə?» 34Nɨngə njé ndo je ɨləi-de tɨ əi nə: «Ɓaɓe ə ge-e.» 35Lokɨ rəi kɨ ngon koro ka kɨn adi Jəju ɓa, labi kɨbɨ je ləde gɨde tɨ, ə adi Jəju al ɨsɨ dɔ tɨ. 36Kɔtɨ wa kɨ ɨsɨ ɔti kəte kəte kɨn ɓa, dɨje labi kɨbɨ je ləde dɔ rəbɨ tɨ adi-e njɨyə dɔ tɨ. 37Lokɨ Jəju ɨsɨ re ɓasi kɨ Jorijaləm tɨ kɨ rəbɨ kɨ ḭ kɨ dɔ mbal kagɨ bɨni je tɨ kɨn ɓa, kosɨ njé ndo je lie, rɔde nəl-de ngay adɨ uni ndude kɨ taa, pɨtii Luwə mbata nḛ kɔjɨ je pətɨ kɨ ra adɨ oi kɨ kəmde, 38əi nə:

«Kadɨ Luwə njangɨ dɔ ngar kɨ re kɨ tɔ Ɓaɓe!

Kadɨ Lapɨya re kɨ dɔ dɔra̰ tɨ, ə tɔɓa e kɨ dɔ Luwə tɨ kɨ ɨsɨ taa dɔ dɔra̰ tɨ tɔ.»

39Parɨsɨ je madɨ kɨ əi dan kosɨ je tɨ əli Jəju əi nə: «Ɓaɓe, əl njé ndo je ləi adɨ uri tade naa tɨ.» 40Ə Jəju əl-de ə nə: «M-əl səsi m-adɨ oi, re əi je uri tade naa tɨ ə, gajɨ mbal je a sɨngəi.»

Jəju no̰ mbata ɓe-bo Jorijaləm

41Lokɨ Jəju ɨndə dɔ ɓe kɨ Jorijaləm ɓasi ə un kəmne oo-e-n nɨngə, man no̰ re kəme tɨ. 42Man no̰ re kəme tɨ adɨ əl ə nə: «Kɨn ə re dɔ kagɨ lo kɨ je tɨ ɓone kɨn, ḭ wa ɨgər rəbɨ lapɨya kɨn ə re a e sotɨ səi, nə kəmi tḛḛ dɔ tɨ al. 43NDɔ je kɨ nga̰ a rəi no̰ kadɨ njé ba̰ je ləi a ɨləi-naa gəi dɔi, a ɨləi-naa kɨ ta tɔ rəbɨ je pətɨ, a uti-ni nguy lo kadɨ ɨtḛḛ goto. 44A budi-ni nangɨ mur mur kɨ dɨje ləi. MBal madɨ kɨ kadɨ dəw a ɨyə̰ adɨ ɨsɨ dɔ made tɨ goto. Tadɔ kəmi tḛḛ dɔ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ Luwə re-n kadɨ ra-n səi kɨn al.»

Jəju tuwə njé ra gatɨ je kɔ me kəy tɨ lə Luwə

45Go tɨ, Jəju aw ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, nɨngə ɨlə rɔne tuwə njé labɨ nḛ je tɨtɨ kɔ. 46Nɨngə əl-de ə nə: «NDangi me makɨtɨbɨ tɨ lə Luwə əi nə: “Kəy ləm a ɨɓari-e kəy kəl ta kɨ Luwə, nə səi, ɨtəli-e lo ɓɔyɔ rɔ tɨ lə njé ɓogɨ je yo.”»

47NDɔ je pətɨ, Jəju ndo dɨje ne gɨn kəy tɨ lə Luwə. Lo kɨn tɨ, njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé ndo ndu kun je, kɨ njé kun dɔ dɨje me ɓe, sangi rəbɨ kadɨ n-tɔli Jəju, 48nə gəri rəbe al, tadɔ kosɨ je ɨndəi mbide majɨ ngay go ta tɨ lə Jəju.