Search form

Lukɨ 2:20

20NJé ngəm da je təli gogɨ kɨ pa, kɨ kulə tɔjɨ dɔ Luwə tɨ tade tɨ. MBata Luwə adɨ-de oi nḛ je kɨ mbide je, kɨ kəmde je. Nɨngə nḛ je ka kɨn rai nḛ kɨ go rəbe ə wa kɨ malayka ɨlə-n-de mbḛe ka kɨn tɔ.