Search form

Lukɨ 2:21

Kɔjɨ Jəju me kəy kaw-naa tɨ

21Lokɨ ndɔ kɨ ko̰ jijoo go kojɨ ngon tɨ asɨ, ɨjəi mɔte , nɨngə ɨndəi tɔe nə Jəju. E tɔ kɨ malayka əl-de, lokɨ ko̰e a kɨ səme al ɓəy, kadɨ tə ɓari-e-n.