Search form

Lukɨ 2:25

Pa lə Sɨməyo̰

25Dɨngəm kare ɨsɨ Jorijaləm tɨ no̰o̰ tɔe nə Sɨməyo̰. E dəw kɨ dana taa e dəw kɨ nje ra go ndɨgɨ tɨ lə Luwə tɔ. Ɨsɨ ngɨnə ta nje kajɨ Isɨrayəl mari nu ba. Nɨngə NDɨl Luwə e dɔe tɨ tɔ.