Search form

Lukɨ 2:36

An ra oyo Luwə mbata Jəju

36Dəne kare kɨ nje kəl ta kɨ ta Luwə tɨ ɨsɨ no̰o̰, tɔe nə An. E ngon lə Panuwəl, gɨn kojɨ tɨ lə Ajər. Lokɨ taa dɨngəm mandɨne tɨ, ɨsɨ sie asɨ ɓal sɨri ba par ə ngawe oy. Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, An tɔgɨ ngay ngata.