Search form

Lukɨ 2:38

38E be ə, dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, e ka tḛḛ no̰o̰ re tɔ. Osɨ pa ulə-n tɔjɨ dɔ Luwə tɨ, taa əl ta kɨ dɔ ngon tɨ kɨn dɨje pətɨ kɨ ɨsɨ ngɨnəi kadɨ Luwə taa Jorijaləm ji njé ba̰ je tɨ tɔ.