Search form

Lukɨ 2:47

47Dɨje pətɨ kɨ oi ta kəl Jəju kɨn, nḛ gər lie, kɨ ta kɨ tur lie, ətɨ-de ɓəl ngay.